Privacyverklaring

Als onderdeel van Uitgeverij SWP, Congresorganisatie Logacom en Logavak Opleidingsgroep, gevestigd aan Spaklerweg 79, 1114 AE te Amsterdam-Duivendrecht, is Logamediair verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
Logamediair
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht
Telefoon: 020 36 99 887
E-mail: info@logamediair.nl
KvK Uitgeverij SWP: 30127308

2. Persoonsgegevens
Logamediair verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • Als u een vraag aan ons voorlegt
 • Als u informatie bij ons aanvraagt
 • Als u een dienst bij ons afneemt
 • Als u ons inhuurt voor een opdracht
 • Als u aangeeft dat u onze nieuwsbrief of andere informatie wilt ontvangen

Dit zijn de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Wij verwerken ook overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en diensten richten zich op volwassen professionals en we hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen deze gegevens niet, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Omdat wij de leeftijd van onze websitebezoekers niet kunnen controleren, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@logamediair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel en grondslag
Logamediair verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om uw vraag in in behandeling te kunnen nemen en te kunnen matchen;
 • om uw betaling te kunnen afhandelen;
 • om onze nieuwsbrief, reclamefolder of ander materiaal aan u te kunnen sturen;
 • om telefonisch of schriftelijk (per e-mail) contact met u te kunnen opnemen;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.

Logamediair verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
Logamediair neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logamediair) aan te pas komt.

6. Bewaartermijn
Logamediair bewaart persoonsgegevens voor onbepaalde tijd, om u ook in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van het onderwerp waarover u bij ons gegevens hebt opgevraagd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Standaard persoonsgegevens (fiscale bewaartermijn): 7 jaar
 • Persoonsgegevens ten behoeve van diploma/certificaat-validatie: 15 jaar
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: totdat u zich uitschrijft.

7. Delen van persoonsgegevens
Logamediair verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Logamediair blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies
Logamediair gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logamediair en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@logamediair.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie weken, op uw verzoek.

Logamediair wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

10. Beveiliging
Logamediair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@logamediair.nl.

11. Foto- en video-opnamen
Tijdens activiteiten van Logamediair worden soms foto- of video-opnamen gemaakt. Dit materiaal kunnen wij gebruiken voor illustratie van onze website, nieuwsbrieven of promotiemateriaal. Wij gebruiken dit materiaal alleen met schriftelijke toestemming van degene die in beeld komt of te horen is.

12. Overige informatie

Klachten
Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over Logamediair, dan kunt u een klacht indienen volgens de regeling onder artikel 5 in de Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden
Alle overeenkomsten en uitvoeringskwesties zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

Amsterdam, 1 juni 2019