Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Logamediair.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden en gelden alleen ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 3. In geval van strijd tussen de Algemene Voorwaarden van Logamediair en de voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn op de opdracht bij uitsluiting de Algemene Voorwaarden van Logamediair van toepassing.

2. Offertes, opdrachten

 1. Offertes van Logamediair dienen als één geheel te worden beschouwd, worden geheel vrijblijvend gedaan (zonder verplichtingen) en zijn, tenzij anders aangegeven, geldig gedurende 30 dagen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de dienstverlening door Logamediair op uurbasis wordt verricht, dan worden de daadwerkelijk bestede uren in rekening gebracht. De daarbij door Logamediair gehanteerde urenadministratie wordt, behoudens tegenbewijs, als juist beschouwd.
 4. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het bij Logamediair gebruikelijke tarief per uur, per dag(deel) of per opdracht.
 5. Logamediair behoudt zich het recht voor gemaakte reis-, verblijf-, kantoor- of materiaalkosten afzonderlijk in rekening te brengen, voor zover deze het gebruikelijke overstijgen.
 6. In samenspraak met de opdrachtgever wordt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd bepaald.
 7. Na overleg behoudt Logamediair zich het recht voor een opdracht te weigeren.

3. Kwaliteit

 1. Logamediair zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien de uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Logamediair het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Wat betreft opdrachten waarbij assessment- of psychologisch onderzoek plaatsvindt, houdt Logamediair zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, NIP (www.psynip.nl).
 4. Wat betreft adviesactiviteiten houdt Logamediair zich aan de gedragscodes van de Orde voor Organisatie Adviseurs, OOA (www.ooa.nl) en de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling, NVP (www.nvp-plaza.nl).
 5. Wat betreft ontwikkelingsactiviteiten houdt Logamediair zich aan de gedragscodes van de Nederlandse Vereniging voor Opleidingsfunctionarissen, NVO2 (www.nvo2.nl), de Nederlandse Orde van beroepscoaches, kortweg NOBCO (www.nobco.nl) en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan, OVAL (www.oval.nl).
 6. De opdrachtgever is verplicht Logamediair de noodzakelijke medewerking te verlenen voor het uitvoeren van de opdracht.
 7. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan Logamediair aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Logamediair worden verstrekt.
 8. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Logamediair zijn verstrekt, heeft Logamediair het recht uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Logamediair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Logamediair is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Wijziging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend indien deze wijzigingen door Logamediair schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien beide partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip voor voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Logamediair zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben, zal Logamediair hierover met de opdrachtgever in overleg treden.

4. Annulering

 1. Opdrachtgever kan een met Logamediair gesloten overeenkomst alleen annuleren door middel van een aan Logamediair gericht schrijven, de ontvangst waarvan door Logamediair wordt bevestigd.
 2. De annuleringsprocedure wordt gestart op het moment dat Logamediair de ontvangst van een dergelijk schrijven heeft bevestigd.
 3. Indien een schrijven als in het vorig lid genoemd Logamediair bereikt, is de opdrachtgever van rechtswege een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare vergoeding verschuldigd volgens onderstaande berekening (alle bedragen zijn exclusief BTW).
 4. Het toepassen van een annuleringsprocedure is geen vrijwaring voor eventuele door Logamediair te lijden en geleden materiële en immateriële schade, toegebracht door de opdrachtgever. De door Logamediair gemaakte kosten en reeds aangegane verplichtingen die zij niet meer kan annuleren, komen volledig voor rekening van de wederpartij.

A) Annulering bij prijsopgave tot € 10.000

  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opdracht: 20% van het geoffreerde bedrag;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opdracht: 25% van het geoffreerde bedrag;
  3. bij annulering minder dan een maand tot twee weken voor aanvang van de opdracht: 50% van de overeengekomen totaalprijs voor de opdracht;
  4. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opdracht: 100% van het geoffreerde bedrag.

B) Annulering bij prijsopgave vanaf € 10.000

  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opdracht: 25% van het geoffreerde bedrag;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opdracht: 50% van het geoffreerde bedrag;
  3. bij annulering minder dan een maand voor aanvang van de opdracht: 100% van het geoffreerde bedrag.

5. Klachtenregeling

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van het gebrek, schriftelijk aan Logamediair kenbaar te worden gemaakt. In dit schrijven staan minimaal vermeld: de aard van de klacht of het gebrek, hoe het is geconstateerd, alsmede de oorzaak ervan.
 2. De opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid, indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen en op de hiervoor aangegeven wijze heeft gereclameerd en zij Logamediair niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

6. Intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Logamediair de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door Logamediair verstrekte materialen, waaronder ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes.
 2. Deze stukken blijven eigendom van Logamediair en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Logamediair niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Logamediair behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Vertrouwelijkheid

 1. Het is Logamediair verboden, zowel gedurende de onderhavige overeenkomst als na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welke voege ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die Logamediair door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld dan wel door Logamediair is verkregen van door de opdrachtgever aan Logamediair ter beschikking gestelde informatie.
 2. Deze vertrouwelijkheidsplicht geldt evenzo voor de opdrachtgever jegens Logamediair.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Aansprakelijkheid

 1. Logamediair is slechts aansprakelijk voor directe schade, geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Logamediair.
 2. De vergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de door Logamediair afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polisvoorwaarden zal op verzoek door Logamediair aan de opdrachtgever worden verstrekt.
  Indien de aansprakelijkheidsverzekering de aansprakelijkheid niet dekt, dan kan het bedrag waarvoor Logamediair aansprakelijk is nooit hoger zijn dan het totaal van de aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht verzonden nota’s.

9. Betaling en compensatie

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag, onder vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn treedt verzuim van rechtswege in.
 2. Logamediair behoudt zich het recht voor vanaf de vervaldag 1% rente per maand in rekening te brengen, verhoogd met € 10,00 administratiekosten per aanmaning.
 3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door Logamediair worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 6. Vorderingen van Logamediair op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: in geval van schuldsanering, liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever;
  als Logamediair na verstrekking van de opdracht kennisneemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  indien Logamediair de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 7. In de onder 10.6 genoemde gevallen is Logamediair bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Logamediair om schadevergoeding te vorderen.

10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende, niet-voorziene oorzaken waarop Logamediair geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Logamediair niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Logamediair opgeschort.
 3. Indien Logamediair door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan Logamediair, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.
 4. De opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Logamediair voor reeds geleverde diensten en investeringen verschuldigde vergoedingen voldoen aan Logamediair.

11. Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Logamediair is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging

 1. Logamediair is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Logamediair zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Amsterdam, 1 juni 2019